AM-PRO

AM-PRO handlingsplan for 2024

1. Udvikling af forebyggelsesindsatsen

a. Opfølgning på workshoppen om arbejdsmiljøfaglig kvalitet i virksomhedernes egenindsats
b. Nye web-baserede artikler som opfølgning på debatoplægget ”Et arbejdsliv i verdensklasse” om følgende emner:
  1. Er ergonomien død?
  2. Klassificering af arbejdsmiljøforhold mhp. ”et fælles sprog”
  3. Proaktive arbejdsmiljømål og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  4. Arbejdsmiljøkompetence
  5. Arbejdsmiljøprofessionen
c. Fortsat arbejde med AM-PRO’s forslag til fælles netværks- og formidlingscenter med henblik på at afsøge mulighederne for at etablere centret
d. Eventuelt en eller flere workshops om nogle af de emner, som de nye web-baserede artikler diskuterer

2. Bidrag til arbejdsmiljøsystemets indsats

a. AM-PRO fortsætter udviklingen af dialogen med Arbejdstilsynet ifm. de aftalte halvårsmøder med henblik på samarbejde om konkrete opgaver
b. AM-PRO fortsætter den aktive deltagelse i Focal Point Netværket, herunder afholdelse af opstartskonference om den kommende EU-OSHA indsats om arbejdsmiljø og digitalisering
c. AM-PRO fortsætter samarbejdet med SDU om udvikling, markedsføring og implementering af den nye masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse
d. Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter om arbejdsmiljøprofessionelle og deres rolle i arbejdsmiljøindsatsen, når lejlighed byder sig
e. AM-PRO fortsætter den løbende dialog med arbejdsmarkedets parter og andre relevante arbejdsmiljøaktører

3. Synligheds- og dialogaktiviteter

a. Afholdelse af møde med folketingspartiernes arbejdsmiljøordførere i efteråret.
b. Vedligeholde samarbejdet med A4 Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøNet’s magasin, Tidsskrift for Arbejdsliv og lignende specialmedier
c. Reagere på aktuelle AM-politiske spørgsmål og kommentere på aktuelle planer eller projekter inden for arbejdsmiljø-, arbejdslivs- og folkesundhedsområdet
d. Møder med beskæftigelsesministeren eller -ministeriet og andre relevante arbejdsmiljøaktører
e. Bidrag med en arbejdsmiljøprofessionel vinkel til debatarrangementer og lignende arrangeret af medlemsorganisationer og andre arbejdsmiljøaktører
f. Deltagelse på relevante seminarer og konferencer i Danmark, fx Arbejdsmiljøkonferencen LAB:24, CSA’s årskonference, ArbejdsmiljøNets årskonference, Arbejdslivsseminaret, DASAM’s årsmøde og lignende
g. En eventuel deltagelse på folkemødet på Bornholm 13.-15. juni skal overvejes nøje, idet det formentlig vil være ganske omkostningskrævende ift. udbyttet.

4. Samarbejdet mellem AM-PRO’s medlemsorganisationer

a. Afholdelse af et netværksmøde om samarbejdsmuligheder og rekruttering af unge til professionen for bestyrelsesmedlemmer i AM-PRO’s medlemsorganisationer i foråret.
b. AM-PRO understøtter den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem organisationerne
c. Medlemsorganisationerne sørger for, at AM-PRO er repræsenteret ifm. medlemsarrangementer, hvor det vil være relevant at AM-PRO fx har en udstillingsstand eller kommer med et oplæg
d. Forretningsudvalget drøfter gerne AM-PRO med medlemsorganisationerne ifm. bestyrelses eller medlemsmøder
e. AM-PRO formidler nyheder, synspunkter på aktuelle temaer og omtale af arbejdsmiljøfaglige arrangementer via web-stedet, som medlemsorganisationerne kan dele via sociale medier og egne nyhedsbreve
f. AM-PRO deltager i planlægningen af Arbejdsmiljøkonferencen LAB:24 i Nyborg

5. ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)

a. AM-PRO fortsætter sin aktive deltagelse i ENSHPO
b. Der tages et selvstændigt initiativ med henblik at afklare AM-PRO’s holdning til den certificeringsordning, som ENSHPO aktuelt arbejde med at udvikle
c. Deltagelse i relevante ENSHPO-projekter, evt. i samarbejde med andre danske aktører
d. Udvikling af erfaringsudvekslingen mellem ENSHPO’s medlemsorganisationer, især gennem ENSHPO’s webinar-aktiviteter

6. Drift af AM-PRO

a. Genoptagelse af bestræbelserne på at få Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker (Fa-SAM) indmeldt i AM-PRO
b. Det skal sonderes, om der er andre selskaber og sammenslutninger, der kunne være relevante for AM-PRO at få som medlemmer eller etablere gensidige samarbejdsrelationer til
c. Holde mulighederne for ekstern finansiering – fx som bidrag fra virksomheder, fonde og andre sponsorer – åbne, især i relation til specifikke, målrettede aktiviteter