AM-PRO

AM-PRO handlingsplan for 2022

1. Udvikling af forebyggelsesindsatsen

 • Afholdelse af en eller to workshops (afhængig af Corona-situationen) som opfølgning på debatoplægget ”Et arbejdsliv i verdensklasse”
 • Nye web-baserede artikler som opfølgning på debatoplægget ”Et arbejdsliv i verdensklasse” fx om klassificering af arbejdsmiljøfaktorer, proaktive mål, professionsidentitet for arbejdsmiljøprofessionelle, justering af AMO-reglerne og arbejdsmiljørepræsentanternes fremtidige rolle, modernisering af smileyordningen mv.
 • Bidrag til etableringen af et fælles videncenter for parterne, BFA’erne, myndighederne, arbejdsmedicinerne forskerne og de arbejdsmiljøprofessionelle i virksomheder og hos rådgivere – f.eks. ud fra fælles klassifikationer for arbejdsmiljø

2. Bidrag til arbejdsmiljøsystemets indsats

 • AM-PRO fortsætter udviklingen af dialogen med Arbejdstilsynet ifm. de aftalte halvårsmøder herunder blandt andet bidrag til implementering af reglerne om kompetencepåbud og de nye ordninger om arbejdsmiljørådgivning til små virksomheder
 • AM-PRO fortsætter den aktive deltagelse i Focal Point Netværket, herunder arrangementer ifm. EU-OSHA’s MSB-kampagne 2020-2022
 • AM-PRO fortsætter samarbejdet med SDU om udvikling, markedsføring og implementering af den nye masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse
 • AM-PRO fortsætter samarbejdet med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om brobygning mellem forskning og praksis, herunder udvikling af Knowledge Transfer and Exchange (KTE) i Danmark
 • AM-PRO fortsætter den løbende dialog med arbejdsmarkedets parter, Konventum og andre relevante arbejdsmiljøaktører

3. Synligheds- og dialogaktiviteter

 • Reaktioner på aktuelle AM-politiske spørgsmål og kommentarer til aktuelle planer eller projekter inden for arbejdsmiljø-, arbejdslivs- og folkesundhedsområdet
 • Møder med relevante arbejdsmiljøaktører, især beskæftigelsesministeren og Arbejdsmiljørådets formand, når en passende anledning gør det aktuelt
 • Bidrag med en arbejdsmiljøprofessionel vinkel til debatarrangementer og lignende arrangeret af medlemsorganisationer og andre arbejdsmiljøaktører
 • Hvis Folkemødet afholdes som et tilstedeværelsesarrangement, sådan som det planlægges 16-19. juni 2022, skal det overvejes om AM-PRO skal deltage fx i tilknytning til Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljølounge
 • Deltagelse på relevante seminarer og konferencer i Danmark, f.eks. AM:2022, CSA’s årskonference 2022 mv.

4. Samarbejdet mellem AM-PRO’s medlemsorganisationer

 • AM-PRO understøtter den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem organisationerne
 • Medlemsorganisationerne sørger for at AM-PRO er repræsenteret ifm. medlemsarrangementer, hvor det vil være relevant at AM-PRO fx har en udstillingsstand eller kommer med et oplæg
 • Formandskabet drøfter gerne AM-PRO med medlemsorganisationerne ifm. bestyrelses- eller medlemsmøder
 • AM-PRO formidler nyheder, synspunkter på aktuelle temaer og annoncering af arbejdsmiljøfaglige arrangementer via web-stedet, som medlemsorganisationerne kan dele via sociale medier og egne nyhedsbreve
 • AM-PRO bidrager gerne til fejringen af ArbejdsmiljøNet’s 60 års jubilæum i 2022
 • AM-PRO deltager i planlægningen af arbejdsmiljøkonferencen AM:2022 i Nyborg

5. ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)

 • AM-PRO fortsætter sin aktive deltagelse i ENSHPO
 • Bidrag til arbejdet med at modernisere certificeringsordningen gerne i samarbejde med SDU
 • Udvikling af etiske regler for medlemmer af ENSHPO’s medlemsorganisationer baseret på fx ICOH’s etiske regelsæt for bedriftssundhedspersonale og andre, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder
 • Udvikling af erfaringsudvekslingen mellem ENSHPO’s medlemsorganisationer og deres arbejdsmiljøprofessionelle medlemmer
 • Kortlægning af mulige samarbejdspartnere, der organiserer miljøprofessionelle i virksomheder og hos rådgivere, der kan bidrage til udviklingen af samspillet mellem virksomhedernes miljø og arbejdsmiljøindsats
 • Identificering af organisationer i Norge, Sverige og Finland, der kunne være relevante for ENSHPO at samarbejde med

 

6. Drift af AM-PRO

 • AM-PROs web-sted moderniseres, så der bliver mere overskueligt for brugerne og lettere at vedligeholde
 • Nyt materiale til AM-PRO udstillingsstande, blandt andet en ny roll-up og en ny folder om AM-PRO
 • Opdatering af listen over relevante AM-PRO aktiviteter i opstartsprojektets delrapport 5
 • Vedligeholdelse af den positive kontakt med Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker (FaSAM) med henblik eventuelt fremtidigt medlemskab af AM-PRO
 • Det skal sonderes, om der er andre selskaber og sammenslutninger, der kunne være relevante for AM-PRO at få som medlemmer eller etablere gensidige samarbejdsrelationer til
 • Mulighederne for eksterne finansieringsmuligheder fx bidrag fra virksomheder, fonde og andre sponsorer skal undersøges, herunder mulighederne for enkeltstående bidrag til specifikke, målrettede aktiviteter