AM-PRO

AM-PRO handlingsplan for 2023

1. Udvikling af forebyggelsesindsatsen

a. Afholdelse af en eller to workshops om fx arbejdsmiljøfaglig kvalificering af virksomhedernes APV-arbejde (”APV på to ben”), fremtidens AMO-arbejde eller nogle af de emner, som de nye web-baserede artikler diskuterer

b. Nye web-baserede artikler som opfølgning på debatoplægget ”Et arbejdsliv i verdensklasse” omKlassificering af arbejdsmiljøforhold mhp. ”et fælles sprog”
Ulighed i sundhed og rummelige arbejdspladser
Arbejdsmiljøprofessionen
Arbejdsmiljøkompetence
Proaktive arbejdsmiljømål og systematisk arbejdsmiljøarbejde

c. Præsentation af AM-PRO’s forslag til fælles netværks- og formidlingscenter for de arbejdsmiljøpolitiske og -faglige aktører med henblik på at afsøge mulighederne for at etablere centret

2. Bidrag til arbejdsmiljøsystemets indsats

a. AM-PRO fortsætter udviklingen af dialogen med Arbejdstilsynet ifm. de aftalte halvårsmøder med henblik på samarbejde om konkrete opgaver

b. AM-PRO fortsætter den aktive deltagelse i Focal Point Netværket, herunder afholdelse af opstartskonference om den kommende EU-OSHA indsats om arbejdsmiljø og digitalisering

c. AM-PRO fortsætter samarbejdet med SDU om udvikling, markedsføring og implementering af den nye masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

d. AM-PRO fortsætter samarbejdet med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), SDU og RUC om brobygning mellem forskning og praksis, herunder udvikling af Knowledge Transfer and Exchange (KTE) i Danmark og deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter om arbejdsmiljøprofessionelle og deres rolle i arbejdsmiljøindsatsen

e. AM-PRO fortsætter den løbende dialog med arbejdsmarkedets parter, Konventum og andre relevante arbejdsmiljøaktører

3. Synligheds- og dialogaktiviteter

a. Udbygning af samarbejdet med A4 Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøNet’s magasin, Tidsskrift for Arbejdsliv og lignende specialmedier

b. Reaktioner på aktuelle AM-politiske spørgsmål og kommentarer til aktuelle planer eller projekter inden for arbejdsmiljø-, arbejdslivs- og folkesundhedsområdet

c. Møder med den nye beskæftigelsesminister og de vigtigste af de nye arbejdsmiljøordførere

d. Møder med andre relevante arbejdsmiljøaktører fx Arbejdsmiljørådets formand

e. Bidrag med en arbejdsmiljøprofessionel vinkel til debatarrangementer og lignende arrangeret af medlemsorganisationer og andre arbejdsmiljøaktører

f. Det skal overvejes, om AM-PRO skal deltage folkemødet i Allinge 15-17. juni fx i tilknytning til Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljølounge eller DASAM’s folkemødeaktiviteter

g. Deltagelse på relevante seminarer og konferencer i Danmark, fx LAB:23, CSA’s årskonference, ArbejdsmiljøNets årskonference, Arbejdslivsseminaret, DASAM’s årsmøde mv.

4. Samarbejdet mellem AM-PRO’s medlemsorganisationer

a. AM-PRO understøtter den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem organisationerne

b. Medlemsorganisationerne sørger for, at AM-PRO er repræsenteret ifm. medlemsarrangementer, hvor det vil være relevant at AM-PRO fx har en udstillingsstand eller kommer med et oplæg

c. Formandskabet drøfter gerne AM-PRO med medlemsorganisationerne ifm. bestyrelses- eller medlemsmøder

d. AM-PRO formidler nyheder, synspunkter på aktuelle temaer og omtale af arbejdsmiljøfaglige arrangementer via web-stedet, som medlemsorganisationerne kan dele via sociale medier og egne nyhedsbreve

e. AM-PRO deltager i planlægningen af arbejdsmiljøkonferencen LAB:23 i Nyborg                

5. ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)

a. AM-PRO fortsætter sin aktive deltagelse i ENSHPO

b. Bidrag til arbejdet med at modernisere certificeringsordningen i samarbejde med SDU og RUC

c. Deltagelse i relevante ENSHPO-projekter i samarbejde med fx NFA, RUC eller SDU

d. Udvikling af etiske regler for medlemmer af ENSHPO’s medlemsorganisationer baseret på fx ICOH’s etiske regelsæt for bedriftssundhedspersonale og andre, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder

e. Udvikling af erfaringsudvekslingen mellem ENSHPO’s medlemsorganisationer og deres arbejdsmiljøprofessionelle medlemmer, herunder planlægning af ENSHPO-webinarer

f. Kortlægning af mulige samarbejdspartnere, der organiserer miljøprofessionelle i virksomheder og hos rådgivere, der kan bidrage til udviklingen af samspillet mellem virksomhedernes miljøbeskyttelses- og arbejdsmiljøindsatser

6. Drift af AM-PRO

a. Vedligeholdelse af den positive kontakt med Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker (FaSAM) med henblik eventuelt fremtidigt medlemskab af AM-PRO

b. Det skal sonderes, om der er andre selskaber og sammenslutninger, der kunne være relevante for AM-PRO at få som medlemmer eller etablere gensidige samarbejdsrelationer til

c. Opdatering af listen over relevante AM-PRO aktiviteter i opstartsprojektets delrapport 5

d. Mulighederne for eksterne finansieringsmuligheder fx bidrag fra virksomheder, fonde og andre sponsorer skal undersøges, herunder mulighederne for enkeltstående bidrag til specifikke, målrettede aktiviteter

Godkendt af AM-PRO’s generalforsamling den 8. februar 2023