AM-PRO

Formål

AM-PRO er en paraplyorganisation, som skal kunne rumme de arbejdsmiljøprofessionelle organisationer i Danmark og påvirke debatten på et arbejdsmiljøfagligt grundlag ud fra et professionelt synspunkt, men som samtidig respekterer medlemsorganisationernes selvstændige aktiviteter mv.

1. Fremme en bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggende indsats

Virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats bygger et samspil mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle.

Arbejdsmiljøprofessionelle varetager i de større virksomheder en række forskellige roller dels som virksomhedernes interne arbejdsmiljøprofessionelle ressourcer og dels som eksterne arbejdsmiljøfaglige rådgivere og arbejdsmedicinsk ekspertise, og i de mindre virksomheder er de arbejdsmiljøprofessionelles rolle normalt blot et spørgsmål om arbejdsmiljøfaglig støtte til deres egenindsats.

AM-PRO skal arbejde for at fremme arbejdsmiljøprofessionelles muligheder for at styrke kvaliteten af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats og til en stadig forbedring af arbejdsmiljøindsatsens effektivitet.

Samtidig skal AM-PRO arbejde for at højne respekten om det arbejdsmiljøprofessionelle virke. I den forbindelse vil udvikling og forbedring af de arbejdsmiljøprofessionelle kompetencer være en vigtig opgave for AM-PRO.

Det er vigtigt for AM-PRO at udvikle samarbejdet mellem de forskellige institutioner, der støtter virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats.

AM-PRO ønsker at samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører om at skabe forståelse for at en stærkere arbejdsmiljøfaglig fundering af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats er afgørende for indsatsens kvalitet og effektivitet.

Omdrejningspunktet for AM-PROs indsats er at fastholde en arbejdsmiljøfaglig tilgang til udviklingen af kvaliteten af forebyggelsesindsatsen.

2. Samarbejdet mellem arbejdsmiljøprofessionelle organisationer

AM-PROs medlemsorganisationer kan lære meget af hinandens erfaringer og visioner. AM-PRO skal derfor facilitere samarbejde mellem medlemsorganisationerne, og derigennem bidrage til at de enkelte medlemsorganisationer selv kan tage initiativer og udvikle aktiviteter sammen.

AM-PRO ønsker at facilitere en løbende dialog og gensidig information mellem AM-PROs medlemsorganisationer.

Det er ambitionen at udvikle AM-PROs web-sted til dét sted, hvor medlemsorganisationerne kan placere information, som så kan formidles og debatteres gennem fx diverse LinkedIn-grupper og andre sociale medier.

Tilsvarende vil det være hensigtsmæssigt, om AM-PROs web-sted kunne sikre overblik over medlemsorganisationernes åbne arrangementer og andet, der kan bidrage til en bedre medlemsservice for medlemsorganisationernes medlemmer.

AM-PRO vil fungere som ”spilfordeler” ift. eksterne henvendelser fra medier, myndigheder og organisationer, så de mest kompetente og relevante medlemsorganisationer bringes i spil ift. udformningen af AM-PROs reaktion på sådanne henvendelser – dog altid koordineret med de øvrige medlemsorganisationer.

Tilsvarende vil det være en naturlig opgave for AM-PRO at formidle samarbejde med andre relevante netværker og organisationer, der har betydning for den arbejdsmiljøprofessionelle indsats.

Medlemsorganisationernes magasiner, Tidsskrift for Arbejdsliv og især ArbejdsmiljøNets medlemsblad, kan bruges af AM-PRO som medier til formidling af nyheder og synspunkter, ligesom andre AM-PRO organisationer kan benytte disse magasiner til formidling af arbejdsmiljøemner, som de finder det relevant at formidle.

Måske kunne AM-PRO også arrangere et fælles udviklingsseminar for medlemsorganisationernes bestyrelser, hvor nye ideer kunne blomstre, og fælles arbejdsmiljøfaglige interesser kunne identificeres, som en art ”rugekasse” for AM-PRO samarbejdets fremtidige udviklingsretninger?

På lidt længere sigt kunne der også være gode perspektiver i at udvikle et sekretariatssamarbejde fælles for flere af AM-PROs medlemsorganisationer.

3. Bidrage til den AM-faglige og -politiske debat

AM-PRO vil bidrage til arbejdsmiljødebatten som et fælles arbejdsmiljøprofessionelt talerør, som betoner nødvendigheden af en arbejdsmiljøfaglig forankring af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og dermed værdien af en arbejdsmiljøprofessionel understøtning, fordi AM-PRO formentlig har bedre muligheder for at skabe dialog med myndigheder, organisationer, politikere og ikke mindst medier, end de enkelte medlemsorganisationer har hver for sig.

AM-PRO bør skabe opmærksomhed og fokus på relevante arbejdsmiljøspørgsmål ved at sætte aktuelle problemstillinger til debat baseret på arbejdsmiljøfaglig viden.

Medlemsorganisationerne rummer stærke kompetencer og stor praktisk erfaring, som i en betydelig udstrækning har potentiale til at kunne nyttiggøres i forbindelse med AM-PRO aktiviteter fx ifm. henvendelser af arbejdsmiljøfaglig karakter. Dette gælder ikke mindst blandt medlemsorganisationernes bestyrelses- og arbejdsgruppemedlemmer og progressive virksomheder.

Det vil være fint, hvis AM-PRO kan optræde på fx konferencer og i medierne med fælles arbejdsmiljøprofessionelle synspunkter – fx på Folkemødet på Bornholm, AM-konferencen i Nyborg, ArbejdsmiljøNets årskonference i Kolding, CSAs årskonference, NES-konferencen og andre af medlemsorganisationernes arrangementer. Opsamling og perspektivering af sådanne arrangementer kan så efterfølgende formidles gennem sociale medier, især gennem AM-PROs LinkedIn-gruppe.

Fælles udredninger af arbejdsmiljøfaglige spørgsmål er også en relevant aktivitet for AM-PRO, men det er også en relativt ressourcekrævende form for aktivitet. Det er vigtigt, at sådanne udredningsprojekter baseres på et solidt arbejdsmiljøfagligt grundlag, idet solide og velfunderede udredninger vil kunne bidrage betydeligt til at skabe respekt om AM-PRO.

Selv om AM-PROs medlemsorganisationer råder over betydelige relevante og kompetente ressourcer til at kunne gennemføre (i hvert fald mindre) udredninger, er det vigtigt at det økonomiske grundlag for sådanne udredninger sikres inden arbejdet igangsættes.

4. Styrke det internationale samarbejde blandt arbejdsmiljøprofessionelle

Det vil være hensigtsmæssigt, at AM-PRO bliver medlemsorganisationernes primære adgang til information om den internationale arbejdsmiljøudvikling, primært indenfor EU. Det kan både bidrage til en bedre identifikation af fremtidige trends og til at hente inspiration fra lande med andre arbejdsmiljøkulturelle traditioner. AM-PROs medlemskab af ENSHPO vil være et vigtigt omdrejningspunkt for dette.

Desuden kunne et bedre samspil mellem det danske arbejdsmiljøprofessionelle miljø og NIVA med fordel udvikles gennem AM-PRO til gavn for arbejdsmiljøprofessionelle i alle medlemsorganisationerne.

AM-PRO kan udvikle samarbejdet med EU’s AM-agentur i Bilbao (EU-OSHA) dels gennem ENSHPO og dels gennem agenturets focal-point netværk i Danmark, som AM-PRO er medlem af, ligesom en eller anden form for samarbejde med ENETOSH (EU-netværket om arbejdsmiljøundervisning), hvor Danmark gennem mange år har været repræsenteret, kan udvikles.

På nordisk plan kunne NWLC- og NES-konferencerne og det nordiske arbejdslivstidsskrift måske være interessante i AM-PRO sammenhæng, ligesom AM-PRO bør være opmærksom på de internationale konferencer, som arrangeres af ISSA, IEA hhv. ICOH.

 

Anders Kabel, 2022