Til Arbejdsmiljøforskningsfonden
AM-PRO – paraplyorganisationen for danske arbejdsmiljøprofessionelles organisationer og selskaber – skal hermed bidrage med sit indspil til arbejdsmiljøforskningsfondens strategi for 2016-17.

Som arbejdsprofessionelle er følgende afgørende vigtigt for os:

Et af de væsentlige virkemidler i arbejdsmiljøet – arbejdsmiljøfaglig bistand til virksomhederne gennem interne arbejdsmiljøfunktioner og eksterne rådgivningsvirksomheder – har siden udfasningen af bedriftssundhedstjenesten (BST) i perioden 2005-2008 ikke været i fokus. Der mangler forskning, som undersøger betydningen af virksomhedernes adgang til arbejdsmiljøfaglig og arbejdsmedicinsk viden for deres evne til at skabe bæredygtige løsninger.

Der er på alle indsatsområder et påtrængende behov for at sætte spot på, hvordan vi bedst omsætter forskningsbaseret viden og -resultater til en arbejdsmiljøfaglig praksis, som styrker den forebyggende indsats i arbejdsmiljøet.

På trods af skiftende tilsynsstrategier er der ikke sket store ændringer i omfanget af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på det danske arbejdsmarked. Derfor vil det være interessant at undersøge alternative strategier, som kan styrke virksomhedernes forebyggende indsatser.

Begrebet ”bæredygtighed” er i stort omfang adapteret af virksomhederne, som et udtryk for, at ressourcer som energi, råstoffer og bygninger ikke skal belaste miljøet. Da medarbejderne er en afgørende ressource i værdiskabelsen, er det relevant at undersøge, hvilke krav og kriterier der skal opstilles for at skabe bæredygtige virksomheder, hvor kvaliteten af arbejdsmiljøet er en integreret del. Vi vil foreslå et forskningstema under overskriften ”Et bæredygtigt arbejdsliv”, som udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem forskere, arbejdsmiljøprofessionelle og virksomheder.

I de senere år har vi set en tendens til, at arbejdsmiljø på forskellig vis bliver en integreret del af den generelle virksomhedsledelse. Arbejdsmiljø bliver således adresseret på lige fod med aspekter som eksternt miljø, HR, kvalitet m.fl. Denne tendens giver anledning til en række spørgsmål, som bør undersøges i de kommende års arbejdsmiljøforskning, bandt andet følgende: Hvilken betydning har denne ”mainstreaming” af arbejdsmiljøet for den arbejdsmiljøorganisationens rolle? Hvordan sikres virksomheder adgang til højt niveau af arbejdsmiljøfaglig viden? Hvilken betydning har koblingen til HR for den forebyggende arbejdsmiljøindsats og de arbejdsmiljøprofessionelles rolle?

I Danmark har man ikke prioriteret særlige arbejdsmiljøfaglige uddannelser, som kan sikre arbejdsmiljøprofessionelle de fornødne kompetencer. Der mangler en kompetenceplatform, som beskriver hvad man skal kunne for at fungere som arbejdsmiljøprofessionel. Der er behov for at formulere krav til den kvalitet, som vi ønsker at fremtidens rådgivere og konsulenter skal besidde.

Det vil være særdeles interessant, at undersøge offentlige og private virksomheders behov for kompetencer – nu og i fremtiden.

Sammenfattende ser vi et stort behov for forskning på følgende:

  • ”Et bæredygtigt arbejdsliv”
  • Arbejdsmiljøindsatsens forankring i virksomhedernes organisation, ledelse og samarbejde
  • Offentlige og private virksomheders behov for kompetencer – nu og i fremtiden
  • En kompetenceplatform, som beskriver hvad man skal kunne for at fungere som rådgiver/konsulent på arbejdsmiljøområdet

 

Med venlig hilsen
For
AM-PRO

Arne Helgesen
Leder af AM-PRO’s
Sekretariat