I Danmark har gravide i gennemsnit 48 sygefraværsdage. Dansk selskab for Miljø og Arbejdsmedicin
(DASAM) ønsker med denne månedens kommentar at sætte fokus på regler, rammer og indsatser
vedrørende gravide i arbejde.

Størstedelen af danske kvinder i den fødedygtige alder går på arbejde. Det vil sige, at omkring 50.000
kvinder og deres arbejdsgivere årligt skal forholde sig til, hvordan arbejdsmiljøet påvirker den gravide.
Påvirkningerne er forskellige, og kan medføre alt fra almindelige gener og ubehag til risiko for spontan
abort, fødsel mere end 3 uger før termin, lav fødselsvægt, dødfødsel og medfødte misdannelser hos barnet.

En undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet har vist, at gravide i gennemsnit har 48 fraværsdage, og at 2/3
af de gravide bliver syge* eller fraværsmeldt inden deres barselsorlov begynder. Dette tal er væsentligt højere
end for ikke*gravide arbejdstagere. Gravides ret til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel er reguleret
af barselsloven, mens deres ret til fravær ved sygdom uden relation til graviditet er reguleret af
sygedagpengeloven. Der er tre overordnede kategorier for gravides fravær før påbegyndt

1. Sygdom uden relation til graviditeten – sygemeldte er omfattet af sygedagpengelovgivningen.
2. Fravær som følge af en sygeligt forløbende graviditet, hvor fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for
kvindens helbred eller fosteret – sygemeldte er omfattet af barselslovgivningen.
3. Fravær som følge af at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten og
arbejdsgiveren ikke kan tilbyde anden passende beskæftigelse * fraværsmeldte er omfattet af
barselslovgivningen.

Studier har vist, at de gravides fravær hænger sammen med aften/nat arbejde, stående og gående arbejde,
tunge løft, højt arbejdstempo, manglende kollegial og ledelsesmæssig.

Reglerne omkring gravides arbejde er beskrevet i Arbejdstilsynets Vejledning for gravide og ammende.
Vejledningen bygger på bindende lovgivning formuleret i arbejdsmiljøloven. Af vejledningen fremgår det, at
arbejdspladserne som en del af deres arbejdspladsvurdering skal vurdere arbejdsmiljøet og potentielle risici
for gravide medarbejdere. Hvis der er brug for faglig støtte til den opgave, kan det gøres i samarbejde med et
arbejdsmiljørådgiverfirma eller en arbejdsmedicinsk klinik. På nogle arbejdspladser formuleres denne
vurdering i en egentlig graviditetspolitik.

Når den gravide kommer til første graviditetsundersøgelse hos egen læge, bliver hendes arbejdsforhold altid
drøftet som et fast punkt. Hvis der er tvivl om risici ved påvirkninger i arbejdet, henvises den gravide til en
akut risikovurdering hos en af landets i alt syv arbejdsmedicinske klinikker. Den praktiserende læge tager
stilling til, om der er behov for fraværsmelding eller sygemelding, indtil risikovurderingen er foretaget.

Speciallægen på den arbejdsmedicinske klinik laver en systematisk gennemgang af den gravides
påvirkninger på baggrund af den gravides beskrivelse og indhenter evt. yderligere oplysninger. Dernæst
vurderes, om den gravide er udsat for konkrete påvirkninger, der kan skade hendes barn. I den
risikovurdering tager speciallægen højde for individuelle forhold hos den enkelte kvinde.

Den arbejdsmedicinske risikovurdering danner grundlag for anbefalinger til praktisk risikohåndtering på den
enkelte arbejdsplads. Formålet med anbefalingerne er altid forebyggelse, så den gravide kan blive ved med at
arbejde under graviditeten. Det er arbejdsgiverens ansvar at følge anbefalingerne.

Det er ikke altid, at arbejdsmiljøet er den væsentligste årsag, når en gravid har højt sygefravær. Men hvis den
gravide fortæller, at arbejdsmiljøet er en medvirkende faktor for fraværet, kan der gøres noget. De enkelte
arbejdspladser skal kortlægge de potentielle risici i arbejdet, evt. med hjælp fra arbejdsmedicinske
speciallæger, formuleres en klar politik for gravides arbejdsforhold og laves handleplaner for, hvordan
gravide kan fastholdes i arbejdet. Forudsætningen for dette er en gensidig forstående og tillidsfuld dialog
mellem den gravide og arbejdsgiveren.

Mette Lausten Hansen, 1. reservelæge, Arbejdsmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
Kilder:
http://bm.dk/da/Aktuelt/Publikationer/Arkiv/2010/Analyse%20af%20graviditetsbetinget%20fravaer.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at*vejledninger/g/a*1*8*gravides*og*ammendes*arbejdsmiljoe
http://www.armoni.dk/node/37