Efter afslutningen af Ekspertudvalgets arbejde drøftede Folketingets beskæftigelsesudvalg hvordan der skulle følges op på Ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO skrev allerede i slutningen af 2018 til Folketingets beskæftigelsesudvalg og pegede på fire områder af arbejdsmiljøindsatsen, hvor der er mulighed for forbedringer, der kan bidrage til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne:
• Systematisk opsamling af viden og tværgående videndeling
• Overførsel af forskningsbaseret viden til praktisk anvendelse i virksomhederne
• Styrkelse og effektivisering af virksomhedernes egenindsats
• Virksomhedernes anvendelse af arbejdsmiljøfaglig ekspertise

Beskæftigelsesudvalgets drøftelser resulterede i april 2019 i en bred arbejdsmiljøaftale, som AM-PRO kommenterede i maj 2019: AM-PRO undrede sig over, at hele aftalen er opbygget omkring de traditionelle
virkemidler: kontrol, straf, planer aftalt med organisationerne mv., når nu kommissoriet for Ekspertudvalget – og jo dermed også forligskredsens ambitioner – netop tog sigte på nytænkning og på at sætte fokus
på virksomhedernes egen arbejdsmiljø-indsats. Aftalen styrker ikke grundlæggende den forebyggende indsats, men satser især på at mere tilsyn, skrappere sanktioner og mere generel vejledning kan fremme en
adfærdsændring i virksomhederne. I forhold til den forebyggende indsats indeholder aftalen stort set kun en procedure for opstilling fælles nationale mål for partssystemets og Arbejdstilsynets indsats, nogle vage
hensigtserklæringer om uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø og om at virksomhederne skal ”anvende den fornødne viden”.

Det er muligt at downloade hele publikationen ved at trykke her