Udvikling af forebyggelsesindsatsen
I december 2019 blev arbejdsmiljøloven ændret med støtte fra alle Folketingets partier. Ændringen implementerede den arbejdsmiljøaftale, som Ekspertudvalgets rapport havde lagt grunden til. AM-PRO fandt ændringerne uambitiøse i forhold til en styrkelse af den forebyggende indsats og besluttede derfor at sætte fokus på behovet for en mere effektiv og bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggelsesindsats. Med udgangspunkt i resultaterne fra AM-PRO’s forebyggelsesworkshop i juli 2019 blev der etableret en lille arbejdsgruppe, der skulle overveje, hvordan AM-PRO kunne fremme denne dagsorden.

Arbejdsgruppen forslog udarbejdelsen af et debatoplæg om forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen og involvering af en bred vifte af arbejdsmiljøet øvrige aktører i en åben drøftelse om udvikling af en ambitiøs forebyggende indsats ud fra en vision om, at Danmark skulle have et arbejdsliv i verdensklasse.

AM-PRO vedtog forslaget om at udarbejde debatoplægget ”Et arbejdsliv i verdensklasse”. Arbejdsgruppen fortsatte med at fungere som redaktionsudvalg og efter syv redaktionsmøder endte debatoplægget med at bestå af 11 artikler skrevet af en række af de fremmeste eksperter samt et oplæg til en bred og åben debat mellem alle arbejdsmiljøets aktører om at realisere visionen om et arbejdsliv i verdensklasse.

Debatoplægget blev noget mere omfangsrigt end oprindeligt planlagt, idet stort set alle, der blev inviteret til at skrive artikler til debatoplægget, tog imod udfordringen. Forudsætningen om, at debatoplægget skulle
finansieres af annonceindtægter, holdt derfor ikke helt, men til gengæld blev det en meget flot publikation, som AM-PRO har fået stor anerkendelse for.

Efterfølgende har AM-PRO afholdt møder med syv af arbejdsmarkedets organisationer og med Arbejdstilsynet med det formål at præsentere debatoplægget, få kommentarer fra aktørerne om, hvad de fandt særligt
værdifuldt og inspirerende, samt drøfte mulighederne for at få sat gang i en bred debat om visionen. Desuden havde AM-PRO foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg, hvilket resulterede i, at udvalget videresendte det til beskæftigelsesministeren og bad om hans kommentarer.

Debatoplægget er blevet distribueret dels til medlemsorganisationerne og dels til en række af de organisationer, som AM-PRO har holdt møder med, men den videre formidling har været betydeligt hæmmet af
Corona-situationen, fordi medlemsmøder og udvalgsmøder i vid udstrækning er blevet afholdt virtuelt.

Efter udsendelse af en pressemeddelelse om debatoplægget, er det blevet omtalt udførligt af net-mediet A4 Arbejdsmiljø, ligesom det har affødt en positiv debat på LinkedIn.

Synlighedsaktiviteter
På AM-PROs web-sted har der ikke været så mange indlæg fra medlemsorganisationerne, som tidligere, men der er løbende blevet orienteret om debatoplægget, om foretrædet for beskæftigelsesudvalget og om ministerens kommentarer til debatoplægget.

Corona-situationen har vanskeliggjort AM-PROs øvrige synliggørelsesaktiviteter, men AM-PRO var dog repræsenteret
ved Beskæftigelsesministeriets to høringer om den kommende arbejdsmiljøforskningsstrategi.

AM-PRO har været aktivt involveret i forsøget på at opbygge en masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse på Syddansk Universitet målrettet arbejdsmiljøprofessionelle.

AM-PRO har oprettet en gruppe på LinkedIn og er nu i gang med at flytte web-stedet fra en Word Press platform til en Umbraco-platform, som er langt lettere at opdatere og redigere.

Folkemødet på Bornholm
AM-PRO deltog ikke som planlagt på Folkemødet 2020 i Allinge, idet folkemødet blev aflyst på grund af
Corona-situationen.

Bidrag til arbejdsmiljøsystemet
AM-PRO har fortsat det gode samarbejde med parterne og Arbejdstilsynet i det danske Focal Point netværk, hvor AM-PRO er blevet orienteret om arbejdet i EU-OSHA (EU’s arbejdsmiljøagentur i Bilbao) og om
EU’s arbejdsmiljøindsats. Samtidig har AM-PRO kunnet orientere netværket om aktiviteterne i ENSHPO. AM-PRO har deltaget aktivt i netværkets planlægning af opstartskonferencen til EU-OSHAs MSB-kampagne
2020-2022.

AM-PRO har været i uformel dialog med nogle af arbejdsmarkedets organisationer dels om revisionen af AMO-reglerne og dels om kompetencepåbud, arbejdsmiljørådgivning mv.

Samarbejde mellem AM-PRO organisationerne
Samarbejdet mellem medlemsorganisationerne har været præget af de udfordringer, som Coronasituationen har givet i forhold til organisationernes gennemførelse af deres planer for konferencer, medlemsmøder og andre aktiviteter.

AM-PRO var involveret i planlægningen af arbejdsmiljøkonferencen AM:2020 som medlem af konferencens faglige udvalg. Konferencen måtte desværre udskydes som følge af Corona-situationen og er efterfølgende
blevet helt aflyst.

ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)
AM-PRO har deltaget i to on-line ENSHPO-møder. ENSHPO er nu omsider ved at have fuldført flytningen fra UK til Tyskland og er nu ved at udvikle sin arbejdsplan og prioritere sine indsatsområder.

I den forbindelse er ENSHPOs web-struktur blevet reorganiseret, og en modernisering af certificeringsordningen er ved at blive tilrettelagt. Desuden er samarbejdet med EU-OSHA og EU-kommissionen blevet styrket
yderligere – fx har ENSHPOs formand haft møde med EU-kommissionsformanden.

Drift af AM-PRO
AM-PRO har opfordret Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv og Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker til at blive medlemmer af AM-PRO, men ingen af dem har endnu taget stilling.

Ud over årsmødet har der i 2019 været afholdt to fællesmøder, og der har været afholdt en række forretningsudvalgsmøder.

Arbejdsmiljørådgiverne har yder sekretariatsbistand til AM-PRO i 2020 i form af mødeindkaldelser, mødeafholdelse og økonomiforvaltning. Arbejdsmiljørådgiverne har imidlertid meddelt at det ikke fremover vil være muligt at yde sekretariatsbistand til AM-PRO.

AM-PRO vedtog på en ekstraordinær generalforsamling nye vedtægter med henblik på at etablere AM-PRO som en formelt selvstændig organisation. AM-PRO blev derefter registreret med eget CVR-nummer som en non-profit ”frivillig forening” uden moms-pligt og er ved at få oprettet egen bankkonto.

6. januar 2021, Anders Kabel